avatar

Навуковая праца, прысвечаная металу. частка 3.
Апублікавана у Пясочніца

У першай і другой частках, я пазнаеміў вас са структурай і першымі дзвума главамі дыссертацыі Прыходзька Аксаны Яўген’еўны «Особенности концептосферы англоязычного песенного метал-дискурса (на примере репрезентации концепта «смерть»)». Працягнем…
Глава 3. «Анализ языковых единиц, репрезентирующих концепт «смерть» в песенном дискурсе музыкального направления метал» прысвечана комплекснаму вывучэнню моўных адзінак, якія вербалізуюць канцэпт “смерць” у метал-діскурсе, аналізу іх семантычнай структуры, даследванню іх канцэптуальнага зместу на аснове асацыятыўнага эксперымента.

Пад час аналізу шматлікіх тэкстаў песен розных выканаўцаў, былі вылучаны адзінкі, якія рэалізуюць базавы канцэпт “смерць” у метале. Асноўваючыся на частотнасці выкарыстоўвання, для аналізу былі вылучаны 25 адзінак, да якіх адносяцца 9 дзеясловаў, 10 назоўнікаў, 6 прыметнікаў.

Іх вывучэнне рабілася ў 4 этапы.
 1. Першы этап – этымалагічны аналіз
 2. Другі этап — дэфеніцыйны аналіз, пад час якога лексічныя адзінкі былі падзелены на 4 групы, у залежнасці ад падобных змястоўных кампанентаў.
  1. Да першай групы адносяцца кампаненты, якія адлюстроўваюць “гвалтоўную (часта жорсткую) смерць” – да гэтай групы аднесены дзеясловы kill, destroy, perish, slay, slaughter, execute і назоўнікі suicide, massacre.
  2. Другая група – “прыродная смерць” – словы die, death, end, dead, gone, cold, mortal.

  3. Да трэцяй групы аднесены кампаненты, якія адлюстроўваюць стан непасрэдна перад момантам смерці, “паміранне” – кампаненты agony, bloody.
  4. Чацвертая група – становішча (або дзеянні) пасля смерці – словы rot, decay, corpse, grave, funeral, hell, cold.
 3. Трэці этап – кантэкстуальны аналіз, пад час якого правадзіўся аналіз тэкстаў і выкарыстанне ў іх лексічных адзінак.
  У першай частцы было ўказана, колькі было прааналізавана тэкстаў, і пад час аналізу, яны былі падзелены на 3 групы.
  1. Тэксты, якія апісваюць працэс памірання, дзеянні і стан непасрэдна да наступлення смерці (лексічныя адзінкі другой і трэцяй групы)
   Прыклады:
   Watch you bleed to death
   Gasping for last breath
   Choking on your blood
   I s***t into your guts

   (Death “Sacrificial”)

   I feel that my soul is leaving me/
   Me find is playing tricks on me
   I am being turned inside-out
   Feels like I’m losing it
   Where am I
   Why is it so cold.
   I try to look around, but I can’t
   how come I’m being paralyzed?

   (Hypocrisy “Inquire within”)
  2. Тэксты, тэматычная сетка якіх складаецца з кампанентаў “прычыненне смерці”, “гвалтоўная, страшэнная смерць” (першая група)
   Eyeballs burst out
   Intestines strewn about
   Your brains splattered
   All teeth explodes
   All blood and bones
   A splattered mess
   You’re blown to death

   (Mortician “Blown to Pieces”)

   Massacred, hacked to death, my revenge
   Slicing deep, into your flesh, the pain intense
   Dreams of hate, misery, fill my mind
   Puke in your face in disgust, it’s time to die
   You must die in pain

   (Death “Mutilation”)
  3. Тэксты, змястоўную аснову якіх складаюць лексічныя адзінкі, аб’яднаныя тэмай “стан/дзеянне пасля наступлення смерці”
   Lying there cold after a torturous death
   Your life ended fast you took your last breath
   Dead in a grave, your final place
   The maggots infest your disfigured face
   Pus through your veins takes the places of blood
   Decay sets in, bones begin to crack
   Thrown six feet down left to rot
   Brains oozing black down the side of your broken neck
   Skull full of maggots

   (Cannibal Corpse “A Skull Full of Maggots”

   As mist released from a sarcophagus I call
   Of funerals and you I shall embrace
   On my wings, through the darkness I fly, as the King of the Night sky
   Invisible – I haunt the night, and my cold breath is all you can feel
   I have raised from death, but left my soul in the sulphur fire

   (Marduk “ Beyond the Grace of God”)
  У адрозненні ад вербалізацыі канцэпта “смерць” у моўнай карціне свету розных народаў, дзе ен перадаецца з дапамогай лексічных сродкаў, якія іранізуюць, прымяншаюць значэнне смерці і страх перад ею, метал-лірыка паказвае толькі негатыўныя, жудасныя і выклікаючыя агіду аспекты самаго феномена смерці. што з’яўляецца адной з асноўных асаблівасцей канцептасферы метал субкультуры ў цэлым.
  Такім чынам, асаблівасцю рэпрезентацыі канцэпта “смерць” у метал-музыке з’яўляецца выкарыстоўванне лексічных адзінак з негатыўнай канатацыяй.
Чацверты этап – асацыятыўны аналіз лексічных адзінак, якія вербалізуюць канцэпт “смерць”. Пра яго размова пойдзеў наступнай частцы.

0 каментароў

Каб пакінуць каментар