avatar

Навуковая праца, прысвечаная металу. частка другая.
Апублікавана у Пясочніца

Мне пашанцавала — я зрабіў свае справы раней, і таму выкладваю астатнія часткі
У першай частцы я пазнаеміў вас са структурай навуковай працы Прыходзька Аксаны Яўген’еўны «Особенности концептосферы англоязычного песенного метал-дискурса (на примере репрезентации концепта «смерть»)», а ў гэтай і наступных будзе прыведзены кароткі асноўны змест працы па главах.

Глава 1 «Основные понятия когнитивной лингвистики. Концепт «смерть» в языковой картине мира». Першая глава змяшчае агляд лінгвістычнай літаратуры па праблемах, закранутых у дысертацыі. Тут разглядаюцца асноўныя пытанні, звязаныя з даследваннямі ў галіне кагнітыўнай лінгвістыкі, а таксама з асаблівасцямі рэпрезентацыі канцэпта “смерць” у нацыянальнай моўнай карціне свету розных народаў.
З гэтай частцы я прывяду толькі азначэнне тэрміна “канцэпт”, бо астатняе – фармат не для металічнага партала, а для навуковага. Канцэпт – гэта ментальная структура, элемент кагніцыі, які ўяўляе сабою сукупнасць ведаў і ўяўленняў аб прадмеце або з’яве рэальнай рэчаіснасці, і якая адлюстроўвае нацыянальную і сацыякультурную спецыфіку бачання міру носьбітам мовы.

Глава 2 «Феномен смерти и его отражение в музыке метал». У гэтай главе разглядаецца феномен смерці з розных кропак зроку (біялагічнай, філасофскай, сацые-культурнай і г.д.), даецца апісанне, характарыстыка і гісторыя ўзнікнення музыкі метал і дзвух яго напрамкаў, асноўнай тэматыкай якіх з’яўляецца смерць ва ўсіх яе праяўленнях (блэк і дэт-метал), а таксама прыводзіцца лексічна-стылістычны аналіз текстаў песен дадзенага музычнага жанра. (невялікі артыкул па тэме)

Пра гісторыю і тэматыку металу вы ўсе добра ведаеце, таму яе прапускаем, але погляд аўтара на асаблівасці тэкстаў без увагі заставіць нельга.

  • Асаблівасці текстаў спеваў метал-музыкі абумоўліваюцца асаблівасцямі тэматыкі і ідэйнай накіраванасці даддзнага жару. Перш за ўсе, стыль, у якім напісаны тэксты песень, вызначаюцца кніжнасцю, узвышанасццю. Характэрна багатае выкарыстанне архаізмаў. Тэма антыхрысціянства, сатанізма, акультызма і паганства ў блэк і дэт метале тлумачыць насычанасць тэкстаў царкоўнай лексікай і біблейскімі вобразамі. Асаблівасцю песен блэк і дэт метала з’яўляецца шырокае выкарыстанне інвектыўнай лексікі пры агульнай узвышанасці і “ўрачыстасці” стыля.
    Акрамя таго, тэксты вызначаюцца вобразнасцю, метафарычнасцю. Папулярнасцю карыстаюцца такія стылістычныя прыемы як метафара, увасабленне, эпітэты, алегорыя, парафраза. Асаблівую цікавасць уяўляюць парафразы, якія выкарыстоўваюцца ў блэк і дэт метале для апісання сатаны.
    Сваеасаблівы назвы мутал-гуртоў. Як правіла, гэта абстрактныя назоўнікі, прыметнікі, якія абазначаюць цемныя, негатыўныя бакі жыцця, чалавечай натуры, імены міфічных істот, старажытных багоў, знакамітых гістарычных асоб; назвы, звязаныя з трагічнымі падзеямі, а таксама мясцовасцямі, дзе яны адбыліся. Папулярны лацінскія назвы. Найбольшую цікавасць уяўляюць аўтарскія неалагізмы, якія прыдумваюць музыкі ў якасці назваў для сваіх гуртоў. У гэтым выпадку часцей за ўсе выкарыстоўваюцца гульня словаў, словазліянне, акронімы і ініцыялізмы.

Частка трэцяя
Частка чацвертая

0 каментароў

Каб пакінуць каментар