avatar
Аутарскi каллектыу быу створаны у 2010 годзе, у яго састау увайшлi каля дзесятка музыкантау з розных гарадоу Беларусi. У 2012 годзе выйшау дэбютная праца "Мая рэнтабельнасць"
+0.01
Няма такіх